Segueix-nos
Plusvàlua
Regidoria responsable:
Hisenda
Contacte:

971829595 (ext. 232 i ext. 228)

cadastre@arta.cat

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Personal tècnic responsable:

Maria Antònia Llull i Mateu Riera

Quan es fa una tramitació de patrimoni d’un subjecte a un altre (compravenda, herència, donació o cessió, sempre amb una escriptura que en doni fe), es tramiten les plusvàlues, és a dir, l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost s’aplica perquè es considera que hi ha hagut un increment de valor i es calcula sobre el valor cadastral del sòl.

D’acord amb la normativa vigent, s’estableix, entre d'altres, una bonificació de fins al 50 % de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.

Enllaços d'interès:

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (2017)

Declaració per a la liquidació sobre l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Tornar a d'alt