Segueix-nos
Núm. de plenari 09/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 25/09/2023
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau suplent de l’Ajuntament d’Artà.
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de de 31 d’agost de 2023, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2024.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de suport institucional a la candidatura de l’obra de pauma a Mallorca per ser declarada bé d’interès cultural immaterial.
4. Aprovació definitiva, si s’escau, del Pla de gestió sostenible de l’aigua a Artà (2022-2027).
5. Aprovació, si s’escau, del Compte general de l’exercici 2022.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups polítics PSIB-PSOE i UIA a l’ajuntament d’Artà de condemna sobre l’actuació del president de la RFEF a la celebració del mundial de la selecció de futbol femenina.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup polític Pi _proposta per les Illes_ per l’eliminació total entre familiars de l’impost de successions.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup polític Pi _proposta per les Illes_ per una nova regulació turística que permeti l’intercanvi de places i potenciï el canvi d’ús com a mecanisme de decreixement turístic.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2023.
10. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt