Segueix-nos
Núm. de plenari 06/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 12/06/2019
Hora: 18:15:00
Lloc:
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 25 de març, de 2 d’abril i de 29 d’abril de 2019.
Tornar a d'alt