Segueix-nos
Núm. de plenari 01/2019
Caràcter: Extraordinari
Data: 14/01/2019
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Sessions
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de baixes per prescripció/anul·lació.
2. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a 2019.
Tornar a d'alt