Segueix-nos
Ajuda econòmica per la inscripció d'infants i joves a activitats esportives i de lleure

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A FAMÍLIES I CONSISTENTS EN UN AJUT ECONÒMIC PER LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS INFANTS A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE L’ESTIU DE 2020 A L’ILLA DE MALLORCA A TRAVÉS D’UNA ENTITAT COL·LABORADORA

 

Atenció: Per presentar les sol·licituds emplenades i tota la documentació requerida s’ha de demanar cita prèvia a l'Ajuntament (971 829 595) a partir de dilluns 29 de juny de 2020.

 

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la participació d’infants i joves en aquelles activitats esportives i de lleure organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense, en què participin un mínim de 10 persones d’entre 3 i 16 anys, per afavorir la participació social, la diversió, l’aprenentatge de valors, la millora de les capacitats físiques i la salut i l’aprenentatge de la tècnica específica de diferents disciplines esportives, en l’execució d’un projecte que té, entre els seus objectius, la formació integral i la pràctica en una o diverses activitats esportives. Aquestes activitats s’han de dur a terme, com a mínim, durant 10 dies consecutius, o no consecutius dins un període de 14 dies naturals, independentment de si són complets o no, i es poden desenvolupar en qualsevol instal·lació esportiva, poliesportiu, gimnàs, centre docent o altres instal·lacions a l’aire lliure.

Finalitat

La finalitat d’aquesta convocatòria consisteix en impulsar hàbits de vida saludables, apropar l’esport als menors, fomentar els valors de l’activitat física, esportiva i de lleure, i, a la vegada, garantir que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics, per trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica o perquè la unitat familiar ha vist reduïts els seus ingressos per motius causats per la pandèmia de la Covid-19.

Qui pot demanar la subvenció?

Les famílies que tenguin a càrrec seu infants i joves d’entre 3 i 16 anys que participin en activitats objecte d’aquesta convocatòria, empadronats al municipi d’Artà i que es trobin en:

 • En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
 • En situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació.
 • Haver resultat afectada per un ERTO o per un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral.

Quines activitats són subvencionables?

 • Activitats esportives i de lleure organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense.
 • Activitats amb un mínim de 10 participants d’entre 3 i 16 anys.
 • Activitats amb una durada mínima de 10 dies consecutius o no consecutius dins un període de 14 dies naturals. 

Import de la subvenció

 • Import fix de 150 € per mes, com a màxim, per infant, sempre que l’activitat valgui 150 € o més.
 • Import fix de 75 € per activitats de 15 dies, com a màxim,  sempre que l’activitat valgui 75 € o més.

Documentació a presentar

 • Model de sol·licitud emplenat (model normalitzat del Consell de Mallorca). (Clicau aquí)
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Documentació acreditativa de la inscripció en el campus, estada o escola esportiva.
 • Acreditació de les circumstàncies definides a la base 3d:
  • Documentació acreditativa que la persona sol·licitant es troba en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica mitjançant un informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament respectiu.
  • Documentació acreditativa que la persona sol·licitant es troba en situació de desocupació mitjançant una còpia de la targeta de demanda d’ocupació.
  • Documentació acreditativa que la persona sol·licitant s’ha vist afectada per un ERTO o per un cessament total o parcial de l’activitat:
   • En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant un certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions.
   • En el cas de cessament total de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de declaració de cessament de l’activitat declarada per la persona interessada.
   • En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, almenys, un 75 % en relació amb la facturació mitjana del primer trimestre del trimestre anterior, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Certificat bancari normalitzat (model del Consell de Mallorca). (Clicau aquí)

Terminis i lloc d’entrega de la sol·licitud i documentació

La sol·licitud de subvenció s’ha de formalitzar mitjançant els impresos descrits anteriorment i a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

Les sol·licituds i la tota la documentació requerida s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Artà (s’ha de demanar cita prèvia) a partir de dilluns 29 de juny de 2020 i fins a final d’agost.

Documents relacionats